Η πώληση και οι εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών

Οι κανόνες που πλαισιώνουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εγγυώνται στον καταναλωτή ένα στοιχειώδες όριο ομοιόμορφης προστασίας. Εξασφαλίζουν ιδίως την προστασία του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος προς τους όρους της σύμβασης.

Εν ολίγοις, ο καταναλωτής προστατεύεται από τη νόμιμη εγγύηση των 2 ετών, ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση που δίνει ο πωλητής ή ο κατασκευαστής, αλλά μόνο για ελαττώματα που είχε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αγοράς του και για τα οποία δεν είχε ενημερωθεί ο αγοραστής. Η νόμιμη εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες είναι τυχαίες και δεν οφείλονται σε προϋπάρχοντα ελαττώματα του προϊόντος. Διαβάστε πιο κάτω αναλυτικά την οδηγία της ΕΕ.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 99/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αφορά τη νόμιμη εγγύηση και τις εμπορικές εγγυήσεις.

Η έννοια της νόμιμης εγγύησης αφορά τη νομική προστασία του αγοραστή από ελαττώματα των αγορασθέντων προϊόντων. Η νομική αυτή προστασία έχει καταστεί υποχρεωτική από το νόμο και δεν εξαρτάται από τη σύμβαση. Η οδηγία θεσπίζει κατά τον τρόπο αυτό την αρχή της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τους όρους της σύμβασης.

Η έννοια της εμπορικής εγγύησης, αντίθετα, προϋποθέτει την εκδήλωση της βούλησης ενός ατόμου, του εγγυητή, ο οποίος αυτοκαθίσταται υπεύθυνος για ορισμένα ελαττώματα.

Η οδηγία δεν χρησιμοποιεί την ορολογία της νομικής και εμπορικής εγγύησης. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «εγγύηση», καλύπτει μόνο τις εμπορικές εγγυήσεις που ορίζονται ως εξής: «κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή ή του παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο του αγαθού σε περίπτωση που το καταναλωτικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση».

Καταναλωτικό αγαθό θεωρείται κάθε ενσώματο κινητό πράγμα, εκτός από:

 • τα αγαθά τα οποία πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή·
 • το νερό και το φυσικό αέριο όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα·
 • την ηλεκτρική ενέργεια.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από αυτό τον ορισμό τα μεταχειρισμένα αγαθά που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς όταν ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην πώληση.

Αντιθέτως, η οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας καταναλωτικών αγαθών τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν.

Συμβάσεις πωλήσεως

Τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να είναι σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.
Τα καταναλωτικά αγαθά τεκμαίρονται σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης, εφόσον κατά την παράδοσή τους στον καταναλωτή:

 • ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα·
 • είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα αγαθά του ιδίου τύπου·
 • είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο δε πωλητής την αποδέχθηκε·
 • η ποιότητα και οι επιδόσεις τους είναι ικανοποιητικές λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του σχετικά με αυτά.

Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού και εμφανίζεται εντός δύο ετών από τη στιγμή αυτή. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη αυτή.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται όταν το αγαθό δεν ανταποκρίνεται στις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του όταν αποδεικνύει:

 • ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·
 • ότι διόρθωσε τη σχετική δήλωση κατά τη στιγμή της πώλησης του αγαθού·
 • ότι η απόφαση για την αγορά δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη σχετική δήλωση.

Η έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από κακή εγκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού εξομοιούται με έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, όταν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης του αγαθού και έχει πραγματοποιηθεί από τον πωλητή ή υπ’ ευθύνη του. Τούτο ισχύει εξίσου όταν το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από τον καταναλωτή, εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή, η δε κακή εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης.

Η έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση, τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν:

 • αποδειχθεί το αντίθετο·
 • το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Όταν μια έλλειψη συμμόρφωσης επισημαίνεται στον πωλητή, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν:

 • είτε την επισκευή του αγαθού είτε τη δωρεάν αντικατάστασή του εντός εύλογης προθεσμίας και χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον καταναλωτή·
 • είτε ανάλογη μείωση του τιμήματος είτε την ακύρωση της σύμβασης, εάν η επισκευή και η αντικατάσταση του αγαθού αποδεικνύονται αδύνατες ή δυσανάλογες, ή εάν ο πωλητής δεν χρησιμοποίησε άλλο τρόπο αποζημίωσης εντός εύλογης προθεσμίας ή χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον καταναλωτή.

Η ακύρωση της σύμβασης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη.

Όταν θεμελιώνεται ευθύνη του τελικού πωλητή έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης που απορρέει από πράξη ή παράλειψη του παραγωγού ή προγενέστερου πωλητή εντασσομένου στην ίδια αλυσίδα συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου μεσάζοντος, ο τελικός πωλητής έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά παντός υπευθύνου.

Συμμόρφωση της εμπορικής εγγύησης

Η εμπορική εγγύηση, δεσμεύει νομικά τον πωλητή ή παραγωγό που την προσφέρει σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο έγγραφο της εγγύησης και στη σχετική διαφήμιση. Η εγγύηση πρέπει να επισημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει εξάλλου τα νόμιμα δικαιώματα και να καθορίζει σαφώς ότι αυτά τα δικαιώματα δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει επίσης να προσδιορίζει σε απλή και κατανοητή γλώσσα το περιεχόμενο της εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγγύησης, και κυρίως τη διάρκεια και την εδαφική της έκταση καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή.

Εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, η εγγύηση του παραδίδεται εγγράφως ή υπό τη μορφή άλλου σταθερού μέσου. Το κράτος μέλος στο οποίο το καταναλωτικό αγαθό διατίθεται στο εμπόριο μπορεί να επιβάλει στο έδαφός του να συντάσσεται η εγγύηση σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Η μη συμμόρφωση της εμπορικής εγγύησης στις διατάξεις της οδηγίας δεν επηρεάζει την εγκυρότητά της και ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει την τήρησή της.

Άλλες διατάξεις προστασίας του καταναλωτή

Οι συμβατικές ρήτρες ή συμφωνίες που συνάπτονται με τον πωλητή και οι οποίες καταργούν ή περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα που θεσπίζονται από την οδηγία δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις, σύμφωνες με τη Συνθήκη, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

Πλαίσιο

Η οδηγία αυτή θεμελιώνεται στο Πράσινο βιβλίο που εξέδωσε η Επιτροπή το 1993 για τις εγγυήσεις των καταναλωτικών αγαθών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη εφημερίδα
Οδηγία 99/44/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/1996/0161] 7.7.1999 1.1.2002 ΕΕ L 171 της 7.7.1999
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=51


Σχετικά άρθρα:

 • Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.


Γράψτε απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


*

Επιτρέπεται η χρήση των εξής στοιχείων και ιδιοτήτων HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>